class="page page-id-1514 page-template-default"
WhatsApp New Look Facebook New Look Pinterest New Look Instagram New Look
NL APP

Política de privadesa i avís legal

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Aquest avís i informació legal regula l’ús del servei del portal d’internet sota el domini: https://www.newlook.es

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li comuniquem que aquest web és titularitat de:

NEW LOOK INTERNACIONAL, S. A. (responsable del tractament)
CIF: A08835977
C/ MUNTANER, 442, ENTL. 1 – 08006 – BARCELONA
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 5312, llibre 4617, foli 024, full 56890, inscripció 1a, data 1 d’agost de 1983.
Telèfon: 932415092
Correu electrònic: admin@newlook.es

OBJECTE
El responsable posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), i la normativa nacional Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), com també informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús d’aquest.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, de manera que es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions que es disposen aquí i també a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

El responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions; s’entén com a suficient la publicació al lloc web del responsable.

RESPONSABILITAT
El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ADRECES IP
Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor, inscrit degudament, que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS
Des d’aquest lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa a aquests continguts. En tot cas, el responsable manifesta que pot procedir a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, que pot procedir a la retirada immediata de la redirecció al lloc web esmentat i que pot posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del responsable. No obstant això, i en compliment del que es disposa als articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o, si és el cas, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut al lloc web que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible d’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES
El responsable està profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), i la normativa Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD).

Així mateix, el responsable informa que dona compliment a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i que li pot demanar el consentiment al tractament de les seves dades amb finalitats comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text o els gràfics són propietat del responsable o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual han estat destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en tot cas, l’autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text o els gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als propietaris respectius, de manera que ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte a aquests. En tot cas, el responsable disposa de la seva autorització expressa i prèvia.

El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web; en tot cas, ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del responsable.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial; la seva sola menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets o cap responsabilitat del responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per a totes les imatges en què el software de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicència corresponent.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, com també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer per escrit o al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

SSL
El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (Secure Sockets Layer).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareix de color verd, i s’activa el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web fins al navegador de l’usuari.

POLÍTICA DE PRIVADESA

NEW LOOK INTERNACIONAL, S. A. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que pugui recaptar per la navegació a través del seu lloc web.

1. Informació a l’usuari

Responsable del tractament:

NEW LOOK INTERNACIONAL, S. A. (responsable del tractament)
CIF: A08835977
C/ MUNTANER, 442, ENTL. 1 – 08006 – BARCELONA
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 5312, llibre 4617, foli 024, full 56890, inscripció 1a, data 1 d’agost de 1983.

https://www.newlook.es

Telèfon: 932415092
Correu electrònic: admin@newlook.es

Finalitat del tractament de les dades:
Les dades es fan servir per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:
- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les fa el responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb qui hagi arribat a un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tenen accés a les dades personals.
- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que té a la seva disposició.
- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades:
Les dades personals proporcionades es conserven fins que no se’n demani la suspensió per part de l’interessat, en l’exercici dels seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Legitimació:
La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del mateix interessat o, si és el cas, en l’execució d’un contracte o servei. En qualsevol moment es pot exercir el dret a retirar el consentiment sense que afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:
Les dades les fa servir el responsable. També pot comunicar legítimament les dades personals als encarregats del tractament per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei al responsable, però sempre seguint les instruccions i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets: 
L’usuari té dret a:

  • Demanar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà demanat.
  • Demanar la rectificació de les dades personals inexactes o, si és el cas, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a les quals s’han recollit.
  • Demanar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan procedeixi, cas en què s’han de deixar de tractar les dades excepte per motius legítims.
  • La portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i es faci per mitjans automatitzats. Les dades es lliuren de manera estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Retirar el consentiment prestat.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari pot exercitar els drets indicats anteriorment a través de l’adreça de correu postal o electrònica següent. Cal que s’identifiqui degudament i demanar de manera clara el dret d’exercir:

NEW LOOK INTERNACIONAL, S. A.
Adreça postal: C/ MUNTANER, 442, ENTL. 1 – 08006 – BARCELONA
Adreça electrònica: admin@newlook.es

Procedència de les dades:
Les dades personals les facilita l’interessat mateix de manera absolutament voluntària. La carència de facilitar dades determinades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o als diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari pot provocar la impossibilitat d’accés a serveis determinats per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. En aquest cas, el responsable informa del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li’n garanteix la seguretat, i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

2. Informació facilitada per l’usuari
Les persones de menys de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare, mare o tutors legals.

Els usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, i que la inclusió de dades als camps restants és voluntària.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i se’n fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Totes les dades demanades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que li faciliti el responsable siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el responsable compleix amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent amb relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades a la necessitat pel que fa a les finalitats per a les quals es tracten.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD a fi de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i que els ha comunicat la informació adequada perquè els puguin exercir.

4. Esquerdes de seguretat

El responsable ha d’informar sobre qualsevol esquerda de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals poden haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de l’esquerda.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són competents els jutjats i tribunals de Barcelona.


TRUCA’NS PER RESERVAR CITA
Phone